خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'dorsawi2_dbwin.wp_copyrightpro' doesn't exist]
SELECT*FROM wp_copyrightpro

مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف

مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف

مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف
مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف
نخـستن مرحله در اجرای یک ساخـتمان پی سـازی می باشد که این کار باید بعد از گود برداری وپی کنی انجام […]


ساختمان یا یک سازه چیست ؟

ساختمان یا یک سازه چیست ؟

ساختمان یا یک سازه چیست ؟
ساختمان یا یک سازه چیست ؟
به یک ساختار معماری یا مهندسی ثابت که مجزا از دیگر ساختارها قابل تشخیص باشد یک سازه یا ابنیهٔ فنی می‌گویند. سازه بخشی از حجم است که بارهای وارده […]