مشخصات فروشنده                                                                                                                                               

نام شخص حقيقي / حقوقي :  درساوین

شماره اقتصادي :

1234569875

شماره ثبت :

45263

نشاني كامل :استان :

قم

شهرستان:

قم

كد پستي 10 رقمي :

36521223

 شهر :    قم

نشاني :

قم میدان 72 تن جاده کوه سفید خیابان شهرداری جنب التیام دارو

شماره ملي:

3521025333

تلفن :

 

نمابر:

 

مشخصات خريدار

نام شخص حقيقي / حقوقي :   {نام خریدار:30}

شماره همراه  :

{شماره همراه:1}

شماره ثبت :

 

مشخصات كالا يا خدمات

رديف

 

شـرح كـالا يا خدمـــات

مقدار

واحد

مبلغ واحد
(ريال)

مبلغ كل
(ريال)

مبلغ تخفيف

مبلغ كل پس از تخفيف
(ريال)

جمع ماليات و عوارض

(ريال)

جمع مبلغ كل بعلاوه جمع ماليات و عوارض  (ريال)

1

 

هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

0

 

 

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

2

 

هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

 

 

 

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

3

 

هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

 

 

 

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمــع كـل قابل پرداخت:

 

 

 

 

 

{جمع کل هزینه ها ( پنجره دولنگه ) قیمت به تومان:8}

شرايط و نحوه فروش :

نقدي

 

غير نقدي

 

توضيحات :

 

 

 

 

مهر و امضاء فروشنده :

 

 

مهر و امضاء خريدار :

 

 

 

                                                                                                                                                                  مشخصات فروشنده                                                                                                                                               

نام شخص حقيقي / حقوقي :  درساوین

شماره اقتصادي :

1234569875

شماره ثبت :

45263

نشاني كامل :استان :

قم

شهرستان:

قم

كد پستي 10 رقمي :

36521223

 شهر :    قم

نشاني :

قم میدان 72 تن جاده کوه سفید خیابان شهرداری جنب التیام دارو

شماره ملي:

3521025333

تلفن :

 

نمابر:

 

مشخصات خريدار

نام شخص حقيقي / حقوقي :   {نام خریدار:30}

شماره همراه  :

{شماره همراه:1}

شماره ثبت :

 

مشخصات كالا يا خدمات

رديف

 

شـرح كـالا يا خدمـــات

مقدار

واحد

مبلغ واحد
(ريال)

مبلغ كل
(ريال)

مبلغ تخفيف

مبلغ كل پس از تخفيف
(ريال)

جمع ماليات و عوارض

(ريال)

جمع مبلغ كل بعلاوه جمع ماليات و عوارض  (ريال)

1

 

هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

0

 

 

{هزینه پروفیل مصرفی پنجره دولنگه:26}

2

 

هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

 

 

 

{هزینه شیشه مصرفی پنجره دولنگه:27}

3

 

هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه

1

عدد

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

 

 

 

{هزینه یراق مصرفی پنجره دولنگه:28}

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمــع كـل قابل پرداخت:

 

 

 

 

 

{جمع کل هزینه ها ( پنجره دولنگه ) قیمت به تومان:8}

شرايط و نحوه فروش :

نقدي

 

غير نقدي

 

توضيحات :

 

 

 

 

مهر و امضاء فروشنده :

 

 

مهر و امضاء خريدار :