قیمت پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا

فهرست مطالب

 

محتویات این مقاله

_
  • معرفی پنجره آکپا
  • مزایای پنجره دوجداره آکپا
  • قیمت محصولات آکپا
  • پنجره سه جداره آکپا
  • اصلاً پنجره سه جداره آکپا انتخاب خوبی است؟؟
  • نمایندگی پنجره ترمال بریک اکپا
  • پنجره دوجداره ترمال بریک اکپا
  • نتیجه گیری نهایی در زمینه انتخاب پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا؟؟
قیمت-آلومینیوم-اکپا

قیمت پنجره آکپا یک لنگه

 

آکپا پنجره

_
نوع پنجره

ثابت بدون بازشو

پنجره-دوجداره-تک 1-لنگه-بدون-بازشو

1،030،000تومان

قیمت پنجره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته

پنجره-یک-لنگه-یک-حالته

2،283،000تومان

قیمت پنجره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره-یک-لنگه-دو-حالته

2،853،000تومان

قیمت پنجره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کلنگی یا سرویسی 

پنجره-یک-لنگه-بالا-بازشو

1،548،000تومان

قیمت پنجره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 600 * 600میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

قیمت پرفیل آکپا

 

پروفیل آکپا

_
نوع پنجره

 تک حالته

پنجره-دو-لنگه-بازشو-تک-حالته

3،232،000تومان

قیمت آکپا TH60

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره-دو-لنگه-بازشو-دو-حالته

3،802،000تومان

قیمت آکپا TH60

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره-دو-لنگه-بازشو-تک-حالته-با-کتیبه

3،537،000تومان

قیمت آکپا TH60

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره-دو-لنگه-بازشو-دو-حالته-با-کتیبه

4،107،000تومان

قیمت آکپا TH60

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

قیمت محصولات آکپا

 

آلومینیوم آکپا

_
نوع پنجره

 تک حالته

پنجره-سه-لنگه-بازشو-تک-حالته

4،010،000تومان

قیمت پروفیل آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره-سه-لنگه-بازشو-دو-حالته

4،580،000تومان

قیمت پروفیل آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره-سه-لنگه-بازشو-تک-حالته-با-کتیبه

4،434،000تومان

قیمت پروفیل آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره-سه-لنگه-بازشو-دو-حالته-با-کتیبه

5،004،000تومان

قیمت پروفیل آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

پنجره ترمال بریک آکپا

 

 آکپا پنجره

_
نوع پنجره

 تک حالته

پنجره-چهار-لنگه-بازشو-تک-حالته

6،788،000تومان

ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره-چهار-لنگه-بازشو-دو-حالته

7،928،000تومان

ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره-چهار-لنگه-بازشو-تک-حالته-به-همراه-کتیبه

7،504،000تومان

ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره-چهار-لنگه-بازشو-دو-حالته-به-همراه-کتیبه

8،644،000تومان

ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

قیمت پنجره دوجداره کشویی آکپا

 

پنجره کشویی آکپا

_
نوع پنجره

کشویی دو لنگه

پنجره-کشویی-دو-لنگه

3،778،000تومان

پنجره دوجداره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1800میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کشویی سه لنگه

پنجره-کشویی-سه-لنگه

4،621،000تومان

پنجره دوجداره اکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کشویی چهارلنگه

پنجره-کشویی-چهار-لنگه

7،255،000تومان

پنجره دوجداره آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 4000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

قیمت پروفیل آکپا

 

انواع پنجره آکپا

_
نوع پنجره

قوس دار

پنچره-قوس-دار

4،869،000تومان

پنجره ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

قوس دار

پنچره-قوس-دار-بازشو-دوحالته

5،975،000تومان

پنجره  ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

فولکس واگنی

پنجره-فولکس-واگنی

14،830،000تومان

پنجره ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

قیمت درب دوجداره آکپا

 

انواع درب و پنجره آکپا

_
نوع درب

سوییچی 

درب-سوئیچی

4،810،000تومان

درب ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع درب

فرانسوی

درب-فرانسوی

8،112،000تومان

درب ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع درب

سرویسی

درب-سرویسی

5،132،000تومان

درب ترمال بریک آکپا

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

معرفی پنجره آکپا

 

آیا پنجره های دوجداره آکپا انتخاب خوبی هستند؟

_

طی چند دهه گذشته صنعت درب و پنجره سازی پیشرفت های بسیار چشم گیری داشته است.پنجره یکی از مهمترین قسمت های ساختمان محسوب می شوند که به نور منزل بسیار کمک می کنند.اگر در حال ساخت و ساز هستید یا قصد تعویض پنجره های قدیمی خود را دارید معمولا با دو جنس قاب مواجه خواهید شد.پنجره های یو پی وی سی و آلومینیوم دو متریال قالب جهت ساخت درب و پنجره می باشد.گروه صنعتی درساوین تولید کننده دو نوع متریال می باشد و در زمینه تولیدات پنجره ترمال بریک آکپا بسیار حرفه ای عمل می کند و توسط دستگاها و ماشین آلات صنعتی جهت مونتاژ استفاده خواهد شد که باعث می شود پنجره آکپا که خرید میکنید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

تفاوت ترمال بریک اکپا با آلومینیوم معمولی

عنصر آلومینیوم به صورت ذاتی جریان الکترونیکی را عبور می دهد ، که این ویژگی باعث شده که گرما را نیز عبور دهد و در ساخت پنجره عایق ضعیفی می باشد.زمانی که پنجره شما آلومینیوم معمولی باشد گرما و سرما را انتقال می دهد که منجر به تلف شدن انرژی زیادی می شود.در تابستان قاب ها گرم شده و این گرما را به داخل انتقال می دهند که شما باید انرژی بیشتری صرف کنید و هزینه بیشتری انجام دهید که ساختمان خود را گرم نگه دارید.اما پنجره ترمال بریک آکپا با استفاده از نوار پلی آمید از تبادل گرما ، سرما و صدا جلوگیری کرده و باعث می شود که بازدهی مطلوب تری خواهید داشت.

پنجره ترمال بریک آکپا از فناوری پیشرفته برای بهره وری انرژی و عایق صوتی در ساختمان ها بهره می برد.اکستروژن های پلی آمید تقویت شده شیشه دوجداره باعث می شود عایق صوتی قوی تر ایجاد شود و انتقال گرما به حداقل برسد.البته توجه داشته باشید درب و پنجره فرانسوی نسبت به پنجره های دیگر عایق ضعیف تری هستند.

ترمال-بریک-اکپا

پنجره ترمال بریک آکپا TH60

گروه صنعتی درساوین تولید کننده انواع پنجره دوجداره آلومینیوم ترمال بریک آکپا TH60 می باشد . ما به کمک تیم متخصص و آموزش دیده توانسته ایم پنجره ترمال بریک آکپا تولید کنیم از کیفیت بالا و استحکام مناسب و استانداری برخوردار باشد.گروه صنعتی درساوین طیف گسترده ای از انواع مدل پنجره ترمال بریک رو تولید می کند که عملکرد بسیار عالی داشته و مقرون به صرفه می باشند..

اینستاگرام پنجره دوجداره
Call Now Button