ما به شما بهترین کیفیت را ارائه می‌دهیم

درساوین، در سال 1388 فعالیت خود را با تولید پنجره دوجداره UPVC و شیشه دوجداره آغاز نمود و با توسعه خود در سال 1395 فضای کارخانه را به 4700 مترمربع و تمامی ماشین‌آلات را به CNC چهار سرجوش Murat ترکیه ارتقا داده است.

ایده آل، از بهترین پروفیل های داخلی می باشد که به لحاظ کیفیت در رده خوب قرار گرفته است.تولیدات این مجموعه در رده محصولات اروپا است که اکثر مشتریان کیفیت این پروفیل را گواهی می دهند.

_

قیمت پنجره تک لنگه ایده آل

(حدودا از 800.000 تا 1.780.000 تومان)

نوع پنجره

ثابت بدون بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

تک حالته بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyserسری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دوحالته بازشو 

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 600 * 600میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت پنجره دو لنگه ایده آل

(حدودا از 2.400.000 تا 2.700.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyserسری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyserسری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت پنجره سه لنگه ایده آل

(حدودا از 3.100.000 تا 3.500.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyserسری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت پنجره چهار لنگه ایده آل

(حدودا از 5.200.000 تا 5.900.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل Toyser سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت پنجره کشویی ایده آل

(حدودا از 4.000.000 تا 8.000.000 تومان)

نوع پنجره

کشویی دو لنگه

پنجره هافمن

پروفیل : هافمن سری 60 سفید
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1800 * 1400میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

کشویی سه لنگه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2500 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

کشویی چهارلنگه

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت پنجره هلالی و فولکس واگنی ایده آل

(حدودا از 3.000.000 تا 13.800.000 تومان)

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : هافمن سری 60 سفید
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2000میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 2000میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

نوع پنجره

فولکس واگنی

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل
گالوانیزه : 1/25 میلیمتر

_

قیمت انواع درب ایده آل

(حدودا از 2.900.000 تا 5.200.000 تومان)

نوع پنجره

در سرویس

پنجره هافمن

پروفیل : تویسر سری 60 سفید
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 2100میل
گالوانیزه : 1/5 میلیمتر

نوع پنجره

درسوئیچی

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60 سفید
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 2100میل
گالوانیزه : 1/5 میلیمتر

نوع پنجره

فولکس واگنی

پنجره هافمن

پروفیل : ایده آل سری 60 سفید
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2100میل
گالوانیزه : 1/5 میلیمتر

قیمت پنجره ایده آل

معرفی پنجره ایده آل

پروفیل پنجره دوجداره یوی پی وی سی ایده آل از مطرح ترین و با کیفیت ترین پروفیل های داخلی کشورمان می باشد. از مزایای این پروفیل م یتوان به استفاده از مواد اولیه بین المللی در پروفیل، ضمانتامه کتبی و رنگ های متنوع اشاره کرد. نیاز و شرایط بازار ایران این واحد صنعتی را بر آن داشت تا پروفیلی تولید کنند که با دوام و تکنولوژی روز استفاده شده باشد، از لحاظ میزان صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مناسب می باشد. با وجود این همه مزیت و قابلیت قیمت پنجره دوجداره ایده آل Toyser بسیار اقتصادی و مناسب می باشد. قیمت پنجره دوجداره ایده آل نسبت به قیمت پنجره دوجداره وین تک پایین تر است.

شرکت پنجره ایده آل

ایده آل از بهترین پروفیل های داخلی می باشد که به لحاظ کیفیت در رده خوب قرار گرفته است. تولیدات این مجموعه در رده محصولات اروپا است که اکثر مشتریان کیفیت این پروفیل را گواهی می دهند. از جمله مزایای این پروفیل میتوان به قیمت مناسب و رقابتی نسبت به قیمت پنجره وین تک نیز اشاره کرد. این پروفیل دارای مزایای بسیاری می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

برخی از مزایای خرید از نمایندگی پروفیل ایده آل

  • ارسال به تمام نقاط کشور
  • کیفیت تضمین شده در تمام قسمت های پروفیل
  • 20 سال ضمانت پروفیل پنجره Upvc
  • 5سال ضمانت پنجره دوجداره
  • پشتیبانی همیشگی و در درسترس
  • ارسال همیشگی به تمام نقاط ایران
  • بهترین و با کیفیت ابزارها

نتیجه گیری نهایی در زمینه انتخاب پنجره اکونومی ایده آل Toyser

اگر به دنبال پروفیلی با کیفیت و با قیمت مناسب هستید میتوانید از پروفیل اکونومی ایده آل با برند تجاری Toyser استفاده کنید. این پروفیل با کیفیت مطلوب و استحکام مناسبی دارا می باشد. قیمت پنجره دوجداره هافمن نیسبت به پنجره تویزر نسبتا بیشتر است. همچنین این پروفیل دارای پروفیل کشویی نمی باشد و برای استفاده در پنجره های کشویی باید از پروفیل ایده آل استفاده کنید. یک متر طول این پروفیل شامل 1.020 کلیوگرم می باشد. پس اگر به دنبال پروفیلی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب هستید میتوانید از این پروفیل در پروژه های خود استفاده نمایید.