درسانامه

مناظره پنجره آهنی با پنجره Upvc

مناظره پنجره آهنی با پنجره Upvc پنجره اهنیی گفتا به پی وی سی که ای تازه به دوران. که تو هستی پلاستیکووو من ،ابزاره دلیران. گفتش به اهن پی وی سی ،اول دیدار. احترامه خودتو یه کم نگه دار. عایق دما هستمو هیچوقت نمیشه. که صدایی بشنوی این ور شیشه. اهن به او گفت میشکنی با اندک فشاری. گفتش پی وی سی قدرتمو ندیدی و خبر نداری. اهن به او گفت پس توی گرما تو میسوزی گفتش پی وی سی که من نسوزم ،ثابت میکنم اینو ی روزی. اهن به

Call Now Button