پرسشنامه سالیانه

احتراماً در راستای بهبود خدمات و محصولات عرضه شده به شما نماینده محترم لطفاً با کامل نمودن پرسشنامه زیر که فقط مربوط به سال 99 می باشد ؛ ما را در خدمات رسانی بهتر در آینده یاری فرمائید :